Tooltip Tags: מילות שאלה

הסימנית 哪 - תמונת שער

איזה – nǎ
מילית נימה בסוף משפט – na

הסימנית 么 - תמונת שער

סיומת נטולת משמעות – me

הסימנית 什 - תמונת שער

במילת השאלה 'מה' – shén

הסימנית 呢 - תמונת שער

מה עם, מה לגבי – ne

הסימנית הרבה בסינית מנדרינית

הרבה, כמה, יותר – duō

מי בסינית מנדרינית 谁 -

מי – shéi / shuí

מילת השאלה האם בסינית

לשאלות כן/לא – ma

גלילה למעלה