HSK: HSK2

הסימנית 床 - תמונת שער

מיטה – chuáng

הסימנית 手 - תמונת שער

יד – shǒu

הסימנית 动 - תמונת שער

לנוע, לזוז, לפעול – dòng

הסימנית 介 - תמונת שער

לתווך, לערוך היכרות, להציג – jiè

הסימנית 非 - תמונת שער

אינו, בלתי, אפריקה – fēi

הסימנית 羊 - תמונת שער

כבש, עז, ראם – yáng

הסימנית 洗 - תמונת שער

לשטוף, לרחוץ – xǐ

הסימנית 牛 - תמונת שער

פרה, שור, בקר – niú

הסימנית 最 - תמונת שער

הכי – zuì

הסימנית 笔 - תמונת שער

כלי כתיבה – bǐ

גלילה למעלה

אתר מנדרינה נפרד לשלום מפייסבוק ואתם מקבלים הנחה.